Algemene Voorwaarden

ÆStudiebepalingen

1. Inschrijving
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en door uw handtekening te zetten, gaat u akkoord met de studiebepalingen. Ook door u aan te melden via telefoon, internet of per e-mail gaat u akkoord met de studiebepalingen.

2. Bevestiging van inschrijving
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Bij een mondelinge cursus staan alle gegevens vermeld zoals cursustype, de aanvangsdatum van de cursus, de lestijden en de cursuslocatie.

3. Aantal inschrijvingen
EHBO op Maat behoudt zich het recht voor afwijzend over uw inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is EHBO op Maat gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

4. Cursusregels
Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die EHBO op Maat in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. Tijdens de lessen is het niet toegestaan om te roken. In de pauzes is hiervoor indien mogelijk wel gelegenheid.
EHBO op Maat behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde opleider te laten verzorgen.

5. Cursusgeld
De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld binnen 14 dagen en/of voor aanvang van de cursus. Dit is ongeacht of de lessen al dan niet, geheel of gedeeltelijk, worden gevolgd. In geval van medeondertekening zal EHBO op Maat de verschuldigde gelden factureren aan de medeondertekenaar, tenzij deze heeft aangegeven dat er aan de cursist(e) gefactureerd dient te worden. Echter, indien betaling achterwege blijft, zijn zowel de cursist(e) als de medeondertekenaar jegens EHBO op Maat hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van alle uit deze overeenkomst komst voortvloeiende verplichtingen.

6. Verzuim
Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

7. Lesmateriaal
Het lesmateriaal voor de cursussen wordt verzonden na ontvangst van de aanmeldingskaart. Het lesmateriaal mag de cursist(e) behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij EHBO op Maat, alsook bij de rechtmatige eigenaren.

8. Exameninformatie
Cursisten van EHBO op Maat worden bij de inschrijving voor een mondelinge cursus automatisch aangemeld voor het examen als de betreffende cursus afgerond wordt met een schriftelijk examen. Bij een schriftelijke cursus is de cursist(e) zelfverantwoordelijk voor de aanmelding van het examen. De cursist(e) ontvangt hiervoor van EHBO op Maat éénmalig een aanmeldingskaart. Deze dient tijdig en volledig ingevuld en ondertekend naar het desbetreffende examenbureau opgestuurd te worden.

9. Reis- en verblijfkosten
Reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

10. Inningkosten
Alle door EHBO op Maat te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).

11. Tijdsduur studieovereenkomst
De studieovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de factuur met bevestiging door EHBO op Maat aan de cursist(e) is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie bepaling 12, voortijdige beëindiging van een cursus). De studieovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men zich ingeschreven heeft in het normale geval beëindigd kan zijn.

12. Voortijdige beëindiging
Een opzegging kan uitsluitend per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: annulering van een studieovereenkomst kan bij mondelinge cursussen tot één maand voor aanvang van de betreffende cursus kosteloos geschieden. Binnen een maand voor aanvang van een mondelinge cursus is deze niet opzegbaar. Schriftelijke cursussen kunnen niet voortijdig beëindigd worden. Bij overlijden van de cursist(e) wordt het lesgeld, dat betrekking heeft op de nog niet verstreken cursusperiode, terugbetaald.

13. Verschuiving/Naamswijziging
Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan de aanmelding verschoven worden naar de eerstvolgende cursus of andere cursusplaats, tegen betaling van € 45,- administratiekosten. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk ingediend worden en in ons bezit zijn. Verschuiving binnen twee weken voor aanvang van de cursus is niet mogelijk. Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van € 45,- administratiekosten. Een aanvraag voor vervanging moet echter uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in ons bezit zijn.

14. Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze studiebepalingen van toepassing zijn of de betreffende studiebepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens
de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.

15. Rechten en verplichtingen
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

16. Overige bepalingen
Alle gegevens die op onze officiële website, algemene voorwaarden en in de brochure staan vermeld, worden geacht tot deze studiebepalingen te behoren.

Persoonsregistratie

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde cursistenadministratie zullen worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoon en studiegegevens en studieresultaten, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve en logistieke functies (binnen en buiten EHBOopMaat.Nu) conform de AVG/GDPR.